Regulamin serwisu

Pkt 1. Właścicielem i operatorem serwisu internetowego PODARUJ! jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, NIP 884-22-45-249 REGON 890724208

Pkt 2. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego PODARUJ! jest równoznaczne akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

Pkt 3. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym publikowania oraz przeglądania ogłoszeń zawierających w swej treści opisy przedmiotów, które ogłoszeniodawca jest skłonny BEZPŁATNIE przekazać innym osobom. Serwis nie bierze udziału w procesie przekazywania przedmiotów. Jego zadaniem jest wyłącznie umożliwienie prezentacji ofert darowizn wraz z danymi kontaktowymi ich autorów. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń, stan oferowanych w nich przedmiotów, ani za sam przebieg przekazania przedmiotów od oferenta do odbiorcy.

Pkt 4. Użytkownicy korzystają z serwisu na własną odpowiedzialność. Nie są pobierane żadne opłaty od użytkowników serwisu – wszelkie usługi oferowane przez serwis są BEZPŁATNE.

Pkt 5. Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

Pkt 6. Użytkownik, podając czy to w momencie rejestracji, czy w formularzach kontaktowych w serwisie PODARUJ! swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.), zgadza się tym samym na ich gromadzenie, przetwarzanie oraz publikację w serwisie przez operatora serwisu. Wszystkie dane osobowe użytkowników serwisu gromadzone są wyłącznie w celu umożliwienia poprawnego działania serwisu. Baza danych osobowych przechowywana będzie nie dłużej, niż czas faktycznego działania samego serwisu i zostanie niezwłocznie usunięta po ustaniu jego działania. Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem instytucji uprawnionych z mocy prawa do wystąpienia                         o udostępnienie danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili może mieć wgląd w swoje dane osobowe oraz żądać od administratora serwisu ich aktualizacji lub całkowitego usunięcia z bazy serwisu, jeżeli dane te są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pkt 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość edycji treści swojego ogłoszenia włącznie z jego ostatecznym usunięciem.

Pkt 8. Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników są wstępnie weryfikowane przed ich publikacją przez administratorów serwisu a w przypadku nie przejścia procesu weryfikacji ich publikacja może zostać zablokowana lub wstrzymana do wyjaśnienia.

Pkt 9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń obraźliwych, naruszających prawo, w szczególności prawa autorskie, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich. Zabrania się dublowania ogłoszeń dotyczących tej samej oferty zarówno w tej samej, jak i innych kategoriach.
W szczególności zabrania się umieszczania w ogłoszeniach:
• treści komercyjnych, zarobkowych itp.
• treści reklamowych,
• ofert leków i innych produktów farmaceutycznych,
• ofert rzeczy pochodzących z kradzieży lub nie będących własnością ogłoszeniodawcy,
• ofert nielegalnych kopii materiałów chronionych prawem autorskim,
• ofert przedmiotów lub materiałów mogących zagrażać zdrowiu lub życiu,
• materiałów pornograficznych.

Pkt 10. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia ponosi wyłącznie jego autor. Operator serwisu nie bierze na siebie odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez użytkowników serwisu.

Pkt 11.  Operator serwisu PODARUJ! nie bierze odpowiedzialności za szkody poczynione jego  użytkownikom przez wadliwe działanie serwisu spowodowane czy to bezprawnym działaniem osób trzecich, czy to niezamierzonym i nieprzewidzianym działaniem samego serwisu.

Pkt 12. Operator serwisu PODARUJ! zastrzega, że treści umieszczane na tym serwisie w momencie ich publikacji stają się jego własnością.

Pkt 13. Operator serwisu PODARUJ! zastrzega sobie możliwość usunięcia ogłoszenia w każdej chwili, jeżeli narusza ono regulamin serwisu, prawa osób trzecich.

Pkt 14. Zabrania się kopiowania ogłoszeń opublikowanych przez innych użytkowników serwisu (w całości lub części) bez ich zgody i wiedzy, w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym, prasie itp.

Pkt 15. Operator serwisu PODARUJ! zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu operator powiadomi użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian, pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont.